Internationales > Informacje po polsku > Deklaracja Viadrina / Viadrina-Deklaration

Deklaracja Viadrina / Viadrina-Deklaration


W ramach polsko-niemieckiej konferencji fachowej „Transgraniczna współpraca sądowa w zakresie prawa rodzinnego i opieki nad dziećmi”, która została zorganizowana przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i odbyła się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w dniach od 13.tego do 16.tego października 2008 we Frankfurcie nad Odrą, jej uczestnicy podpisali Deklarację z Viadriny. Podczas otwarcia konferencji federalny minister sprawiedliwości Brigitte Zypries, tak jak i polski minister sprawiedliwości, profesor Zbigniew Ćwiąkalski powitali współpracę i wymianę oraz prosili ponad 60 biorących w niej udział sędziów, mediatorów oraz pracowników instytucji pomocy dla dzieci i młodzieży o przekazanie im wyników konferencji:

Im Rahmen der deutsch-polnischen Fachkonferenz “Grenzüberschreitende justizielle Zusammenarbeit im Kindschafts- und Familienrecht”, die vom Bundesministerium der Justiz an der Europa-Universität Viadrina vom 13. bis 16. Oktober 2008 in Frankfurt an der Oder ausgerichtet wurde, haben die TeilnehmerInnen die Viadrina-Deklaration abgegeben. Zum Auftakt der Konferenz haben die Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, sowie der polnische Justizminister, Professor Zbigniew Ćwiąkalski, die Zusammenarbeit und den Austausch ausdrücklich begrüßt und die über 60 teilnehmenden Richterinnen und Richter, Mediatorinnen und Mediatoren sowie Fachkräfte aus den Jugendhilfeinstitutionen aus Polen und Deutschland um die Übermittlung ihrer Ergebnisse gebeten:

Deklaracja Viadrina / Viadrina-Deklaration

Wyrażamy uznanie dla cennej profesjonalnej wymiany przemyśleń w otwartej przyjaznej i serdecznej atmosferze. Cieszymy się, że wymiana pomiędzy sędziami rodzinnymi obu krajów jest kontynuowana i teraz została rozszerzona także o profesjonalistów z grupy zawodowej mediatorów oraz instytucji pomocy dla dzieci i młodzieży.

Wir würdigen den wertvollen, professionellen Gedankenaustausch in offener, freundschaftlicher und herzlicher Atmosphäre. Wir freuen uns, dass der Austausch zwischen den Familienrichterinnen und –richtern beider Länder fortgesetzt worden ist und nun auch durch die Einbeziehung von Professionellen aus der Berufsgruppe der Mediatoren und der Jugendhilfeinstitutionen erweitert wurde.

W nawiązaniu do Deklaracji Wrocławskiej z 8.10.2007 oraz Deklaracji z Wustrau z 18.1.2008, jak też do Dyrektywy EU dot. mediacji proponujemy następujące środki w celu dalszej rozbudowy profesjonalnej współpracy i wymiany:

In Fortführung der Breslauer Erklärung vom 8.10.2007 und der Wustrauer Erklärung vom 18.1.2008 sowie in Umsetzung der EU-Mediationsrichtlinie schlagen wir die folgenden Maßnahmen zum weiteren Ausbau der professionellen Zusammenarbeit und des Austausches vor:

1. Jesteśmy za kontynuacją i rozbudową transgranicznej współpracy sędziowskiej w polsko-niemieckich sporach rodzinnych.

1. Wir plädieren für eine Fortsetzung und einen Ausbau der grenzüberschreitenden richterlichen Zusammenarbeit in polnisch-deutschen Familienrechtsstreitigkeiten.

2. Uczestnicy konferencji, w szczególności polscy sędziowie, popierają życzenie specjalizacji polskich sędziów rodzinnych w zakresie międzynarodowych uprowadzeń dzieci. Celem tej specjalizacji jest skoncentrowanie doświadczeń w tych szczególnie trudnych postępowaniach.

2. Die Teilnehmer der Konferenz, insbesondere die polnischen Richter, unterstützen den Wunsch auf Spezialisierung der polnischen Familienrichter betreffend der internationalen Kindesentführungen. Ziel dieser Spezialisierung soll eine Erfahrungsbündelung in diesen besonders schwierigen Verfahren sein.

3. Cieszymy się z faktu współpracy polskich i niemieckich mediatorów rodzinnych, którzy już trzykrotnie spotkali się w Polsce i w Niemczech w celu wymiany doświadczeń. Popieramy wysiłki w rozbudowie polsko-niemieckiej sieci mediatorów rodzinnych. Potrzebne jest tu finansowe wsparcie w obu krajach.

3. Wir begrüßen die Zusammenarbeit der polnischen und deutschen Mediatoren, die sich in PL und D bereits dreimal zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch getroffen haben. Wir unterstützen die Bemühungen zum Ausbau eines polnisch-deutschen Mediatoren-Netzwerkes. Hierzu wird es auch der finanziellen Unterstützung in beiden Ländern bedürfen.

4. W postępowaniu mediacyjnym powinno uwzględniać się w stosowny sposób głos dziecka. W tym zakresie można opierać się na doświadczeniach innych dwunarodowościowych projektów mediacyjnych. Powinny powstać przejrzyste struktury w celu włączenia w mediację dzieci i struktury te powinny zostać dodane do programu dokształcania mediatorów.

4. In den Mediationsverfahren sollte die Stimme des Kindes angemessen berücksichtigt werden. Hierzu kann auf den Erfahrungen in anderen binationalen Mediationsprojekten aufgebaut werden. Es sollten klare Strukturen für die Einbeziehung der Kinder entwickelt und in die Fortbildung der Mediatoren integriert werden.

5. Pożądana jest profesjonalizacja instytucji pomocy dla dzieci i młodzieży w obu krajach, np. poprzez utworzenie sieci odpowiednio wykształconych, kompetentnych osób kontaktowych z tego kręgu zawodowego. Należy popierać transgraniczną współpracę ośrodków pomocy dla dzieci i młodzieży w zakresie międzynarodowych konfliktów dot. dzieci.

5. Wünschenswert ist eine Professionalisierung der Jugendhilfeinstitutionen in beiden Ländern, zum Beispiel durch Schaffung eines Netzwerks von entsprechend fortgebildeten kompetenten Ansprechpartnern in diesem Berufsfeld. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Einrichtungen der Jugendhilfe auf dem Gebiet der internationalen Kindschaftskonflikte sollte gefördert werden.

6. Uważamy za konieczne dalsze dokształcanie się wszystkich grup zawodowych czynnych w międzynarodowych postępowaniach dotyczących uprowadzeń dzieci.

6. Wir halten die weitere Fortbildung sämtlicher in internationalen Kindesentführungsverfahren tätigen Berufsgruppen für erforderlich

7. Uczestniczki i uczestnicy konferencji na Viadrinie wyrażają w zdecydowany sposób życzenie intensywnego popierania współpracy w zakresie transgranicznych polsko-niemieckich konfliktów dotyczących dzieci pomiędzy przedstawicielami grup zawodowych, które biorą udział w tej współpracy (sędziowie, mediatorzy, pracownicy ośrodków i instytucji pomocy dla dzieci i młodzieży). W ten sposób można wspierać wzajemne zrozumienie i zmniejszyć ryzyko nieporozumień oraz rozwiązywać konflikty, względnie zapobiegać ich powstawaniu. To pomaga przede wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy często cierpią w sytuacji szczególnie ciężkich konfliktów w transgranicznych separacjach i rozwodach.

7. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Viadrina-Konferenz äußern nachdrücklich den Wunsch, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten zwischen den beteiligten Berufsgruppe (Richtern, Mediatoren und MitarbeiterInnen in Jugendhilfeeinrichtungen) intensiv zu fördern. Damit können das wechselseitige Verständnis gefördert, die Gefahr von Missverständnissen verringert und Konflikte verhindert sowie beigelegt werden. Dies hilft insbesondere den Eltern und Kindern, die bei grenzüberschreitenden Trennungen und Scheidungen häufig unter besonders heftigen Konflikten leiden.

W celu popierania tej współpracy jesteśmy za utworzeniem polsko-niemieckiego projektu modelowego na rzecz dwunarodowościowej mediacji i współpracy transgranicznej. Cieszyłoby nas bardzo, jeśliby taki projekt modelowy mógłby być wspierany przez oba kraje, a w szczególności także finansowo przez ministerstwa sprawiedliwości obu krajów.

Zur Förderung dieser Zusammenarbeit befürworten wir die Einrichtung eines deutsch-polnischen Modellprojektes für binationale Mediation und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wir würden es sehr begrüßen, wenn ein solches Modellprojekt auch durch beide Staaten sowie insbesondere durch die Justizministerien beider Länder finanziell unterstützt werden würde.

Deklaracja Viadrina / Viadrina-Deklaration, 15.10.2008

Frankfurt nad Odrą, dnia 15 października 2008 roku
Frankfurt an der Oder, den 15. Oktober 2008